Vedtekter

Gjeldende vedtekter, vedtatt på generalforsamling 07.02.2008

§1 Navn og formål
Ringeriksgruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er en sammenslutning av amatørradiointeresserte på Ringerike og omegn. Gruppens formål er å arbeide for amatørradioens fremme, dyktiggjøre medlemmene som radioamatører, ivaretaking av medlemmenes interesser i radioamatørsaker, ved kursvirksomhet å hjelpe andre i distriktet til å bli lisensierte radioamatører og å forberede gruppens medlemmer til å delta i nødsamband dersom slikt behov skulle oppstå.

§2 Medlemskap
Søknad om medlemskap skjer til gruppen og godkjennes av styret. Ethvert medlem av NRRL kan opptas som medlem av gruppen. Under forutsetning av at NRRLs lover tillater det kan gruppen ta inn aktive medlemmer for to år uten at disse står som medlemmer av NRRL. Slike medlemmer har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Passive medlemmer (støttemedlemer) behøver ikke være medlemmer av NRRL.

§3 Styret
Styret velges av generalforsamlingen. Styret består av leder, nestleder/sekretær, kasserer og styremedlem. Alle velges for to år, men utskiftningen skal søkes gjort slik at to av disse skiftes ut hvert år. Ingen kan mot sin vilje stå som medlem av styret i mer enn to år. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.

§4 Andre verv
Foruten styret skal generalforsamlingen velge en valgkomite på to personer og en revisor. Generalforsamlingen kan ved behov også velg medlemmer til å dekke andre nødvendige arbeidsoppgaver som for eksempel QSL-manager, matrialforvalter, nødsambandsmanager o.s.v. Disse velges for ett år om gangen.

§5 Kontingent
Medlemskontingent fastsettes av generalforsamlingen. Den gjelder for kalenderåret. Den skal sendes ut i løpet av første kvartal med betalingsfrist en måned. Hvis et medlem, tross påkrav, ikke har betalt sin kontingent innen 4 måneder etter forfall, betraktes vedkommende som
utmeldt av gruppen. Styret kan redusere kontingenten for et medlem hvis særlige hensyn taler for dette.

§6 Generalforsamling
Generalforsamlingen avholdes i løpet av årets to første måneder og sammenkalles ved skriftlig innkalling til alle gruppens medlemmer med minst 2 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 1 uke før. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. Samtlige beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer og forslag om oppløsning av gruppen, som krever 2/3 flertall. Alle gruppemedlemer som har betalt sin kontingent og er medlem av NRRL har stemmerett. På den ordinære generalforsamlingen skal kun følgende saker behandles :
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av innkalling
4. Styrets beretning
5. Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent
6. Innkomne forslag
7. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor
8. Valg til eventuelle andre verv
9. Avslutning

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkallingen skal være skriftlig og med minst to ukers varsel. I innkallingen skal det opplyses om hvilke saker som skal behandles. Det er bare adgang til å fatte beslutninger i saker som er nevnt i innkallingen.

§8 Eksklusjon
Viser et medlem en opptreden som etter styrets mening er skadelig for gruppen eller NRRL, kan vedkommende ekskluderes som medlem etter enstemmig styrebeslutning. Vedkommende har adgang til å påanke eksklusjonen frem til første generalforsamling. NRRL skal ha kopier av all korrespondanse og alle styrevedtak i slike saker.

§9 Oppløsning av gruppen
En generalforsamling kan oppløse gruppen dersom 2/3 av samtlige stemmeberettigete medlemmer stemmer for det. Dersom mindre enn 2/3 av samtlige medlemmer møter for å stemme over en eventuell oppløsning, skal det kalles inn til en ny generalforsamling innen tretti dager. Gruppen kan da bli vedtatt oppløst med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigete medlemmene. Eventuelle midler tilfaller NRRL.